Burime informimi mbi të Drejtat Digjitale

Ky seksion permban burime informacioni (në gjuhën angleze) mbi bazat për Sigurinë Digjitale (nga Electronic Frontier Foundation):

Si mund të ndihmojë kriptimi i fortë në shmangien e survejimit në internet

Përmbledhje e animuar: Si të krijoni një fjalëkalim super të sigurt duke përdorur zara

Përmbledhje e animuar: Mbrojtja e pajisjes suaj nga keqbërësi

Përmbledhje e animuar: Përdorimi i menaxherëve të fjalëkalimeve

Komunikimi me të tjerët

Krijimi i fjalëkalimeve të forta

Mbajtja e të dhënave tuaja të sigurta

Shtatë hapa drejt sigurisë digjitale

Për Prindërit dhe Mësuesit

Qenda për Studime të Avancuara FIT: https://isigurt.org/. FIT përpilon dhe shpërndan përmbajtje dhe materiale që ndihmojnë mësuesit të integrojnë sigurinë e internetit në mësimdhënie dhe mësimnxënie në shkollat e tyre. Ne gjithashtu ofrojmë informacion, këshilla dhe rekomandime për prindërit rreth jetës online të fëmijëve të tyre. 

Si t’i qasemi Komisionerit për të Drejtën e Informimi dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale?

Çdo person i cili mendon se i janë cënuar të dhënat personale mund ti dërgojë një ankesë Komisionerit ose ta njoftojë Komisioneri në menyrat e mëposhtmë:
  • Nëpërmjet e-mailit të Komisionerit; info@idp.al
  • dorazi (fizikisht në institucion)
  • me postë në adresën: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë

Si të veprojmë pasi na është vjedhur informacioni personal?

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) ka përgjegjësinë e mbikëqyrjes së zbatimit të Ligjit Nr.9880/2008 “Për Nënshkrimin Elektronik”, Ligjit Nr.107/2015 “Për Identifikimin Elektronik dhe Shërbimet e Besuara” si dhe Ligji Nr. 2/2017 “Për Sigurinë Kibernetike” dhe të akteve nënligjore të nxjerra në zbatim të tyre.
Ky shërbim ka si qëllim t’ju vijë në ndihmë fëmijëve dhe të rinjve për raportuar përmbajtje të paligjshme/dëmshme të hasura gjatë lundrimit në internet. Raportimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë nga Autoritetet Përgjegjëse për të bërë vlerësimin e rastit, si dhe për të marrë masa të menjëhershme ndaj këtyre përmbajtjeve. Fokusi ynë është krijimi i një mjedisi më të sigurt elektronik për fëmijët dhe të rinjtë në vend!

 

Informacioni në këtë faqe është përgatitur nga të rinjtë pjesëmarrës në projektin “Festivali i të Drejtave Digjitale Tiranë” (Tirana Digital Rights Festival):

Albina Hoxha, Amela Allushi, Brinold Ilias, Doris Goro, Egla Leci, Endi Kalemaj, Ëngjëllushe Haxhi, Gardiola Doka, Marinela Djeri, Miljana Kajo, Renisa Sala, Siesta Mersini, Tea Alika, Xhino Hasani, Xhorxhia Behaj.

Përmbajtja e kësaj faqeje është kryer në kuadër të projektit, Festivali i të Drejtave Digjitale Tiranë, i zhvilluar si pjesë e Programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022, me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar dhe Bashkisë së Tiranës.