Hard sciences have been considered historically as a “masculine” field of knowledge. Women that undertake studies and a career in these fields face multiple barriers and challenges.

Even through the number of women and girls that venture into STEM fields has seen a continuous increase between 2015-2017, the World Bank reports that on a global level, only four in ten graduates are girls. In Albania, in 2017, the percentage of graduated girls in these fields was only 14.7%, and in 2018 15.2%, marking an increase of 0.5 p.p. Even though more girls are found in STEM auditors than boys, in the labor market, especially in leading positions, men lead the numbers.

This webinar is dedicated to Albanian women in STEM, who even though the multitude of challenges, have contributed to creating success models. During the discussion participants can learn more about their path, listen to advice and discuss about opportunities available for young girls and professionals that want to venture in these fields. Let’s explore how we can break the glass ceiling and help other women and girls succeed.

 Register here to participate.

STEM stands for science, technology, engineering, and mathematics.

Albanian Version

Shkencat e forta janë konsideruar historikisht si një fushë “mashkullore” e dijes. Gratë që ndërmarrin studimet dhe një karrierë në këto disiplina hasen me vështirësi dhe barriera të shumta.

Ndonëse numrat e grave dhe vajzave që studiojnë në këto degë kanë parë rritje të vazhdueshme, në periudhën 2015-2017, Banka Botërore raporton se në rang global, vetëm 4 në 10 të diplomuar janë vajza. Në Shqipëri, në vitin 2017, përqindja e vajzave të diplomuara nga studimet universitare në këto degë ishte vetem 14.7%, shifër që shkon në 15.2% në 2018.

Ndërkohë, si në botë dhe Shqipëri, auditorët kanë gjithnjë e më shumë vajza se djem, por në pozicionet drejtuese në tregun e punës vërehet një realitet i ndryshëm.

Me gjithë sfidat e mëdha, gratë shqiptare në STEM kanë arritur pozicione të larta lidershipi, dhe kanë shumë për të treguar. Webinari i rradhës i kushtohet pikërisht këtyre modeleve të suksesit, për të mësuar më shumë për rrugëtimin e tyre, për të marrë këshila, si dhe për të diskutuar për mundësitë që u ofrohen vajzave të reja që vendosin të ndjekin këtë rrugëtim. Si mund të arrijmë të thyejmë tavanin e qelqtë dhe të ndihmojnë gratë dhe vajzat e tjera që aspirojnë në këto karriera?

Për të marrë pjesë, rregjistrohu këtu.

STEM është shkurtimi në anglisht i disiplinave: Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë.